Đào tạo » Kế hoạch đào tạo
Kế hoạch đào tạo - Chuyên ngành Tin học Kinh tế - Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý

 

Kế hoạch đào tạo theo tiến độ thường (4 năm)

Bấm vào ảnh để xem ảnh với kích thước lớn hơn

Kế hoạch đào tạo theo tiến độ nhanh (3 năm)

Bấm vào ảnh để xem ảnh với kích thước lớn hơn

Tuyến học phần Quản trị Hệ thống Thông tin

Bấm vào ảnh để xem ảnh với kích thước lớn hơn

 

Tuyến học phần Phát triển Hệ thống Thông tin

Bấm vào ảnh để xem ảnh với kích thước lớn hơn

 

Tuyến học phần Quản trị Dữ liệu và Thông tin

Bấm vào ảnh để xem ảnh với kích thước lớn hơn

 

Tuyến học phần Thương mại điện tử

Bấm vào hình ảnh để xem ảnh với kích thước lớn hơn