Đào tạo » Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý - Chuyên ngành Tin học Kinh tế

 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý - Chuyên ngành Tin học Kinh tế, sinh viên đạt được các kiến thức, kỹ năng và các giá trị giáo dục sau:

1. Chuẩn về kiến thức

Chuẩn về kiến thức bao gồm chuẩn đầu ra cho các khối kiến thức như sau:

a.Kiến thức giáo dục đại cương

- Nắm vững kiến thức về lý luận chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Hiểu biết về pháp luật trong kinh tế, các kiến thức xã hội học, hiểu biết về môi trường địa lý trong nước cũng như quốc tế;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

 

b. Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế  - quản lý

- Nắm vững kiến thức cơ sở của khối ngành kinh tế, quản lý và xã hội (kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô);

- Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế để tiếp thu kiến thức giáo dục khối ngành và ngành;

- Có kiến thức cập nhật về khối kiến thức cơ sở như: nguyên lý kế toán, quản trị học, luật kinh tế… tạo điều kiện tiếp thu tốt các kiến thức liên quan đến các môn học thuộc ngành và chuyên ngành.

 

c. Kiến thức ngành - chuyên ngành

- Nắm vững khối kiến thức ngành hệ thống thông tin quản lý như: toán rời rạc, cơ sở dữ liệu, cơ sở lập trình, hệ thống thông tin quản lý, kiến trúc máy tính và hệ điều hành … làm nền tảng để tiếp thu các kiến thức chuyên sâu của ngành;

- Hiểu biết và biết vận dụng các kiến thức cơ bản, các kiến thức cập nhật về tin học và ứng dụng tin học trong quản lý, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh;

- Vận dụng các kiến thức chuyên sâu và cập nhật về hệ thống thông tin dựa trên máy tính nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội thông qua một số học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành và bổ trợ như: cấu trúc dữ liệu và giải thuật, phát triển hệ thống thông tin, hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp, lập trình ứng dụng trong quản lý, công nghệ phần mềm, lập trình ứng dụng web, quản trị doanh nghiệp tin học;

- Sử dụng các kiến thức bổ trợ như: quản trị tài chính, lập và phân tích dự án đầu tư,… để hỗ trợ các kiến thức chuyên ngành trong những hoạt động, công việc thực tế.

2. Chuẩn về kỹ năng

Chuẩn về kỹ năng bao gồm chuẩn đầu ra cho các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm như sau:

- Vận dụng các kiến thức tin học căn bản và các kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm, sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet;

- Vận dụng phương pháp làm việc và tư duy khoa học, phân tích và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực hệ thống thông tin;

- Hiểu và khả năng tư vấn về giải pháp kỹ thuật và công nghệ, tư vấn thiết kế hệ thống, có khả năng phân tích, thiết kế thuật toán, xây dựng giải pháp làm cơ sở để giải quyết các bài toán ứng dụng trong thực tế, có thể chủ động thực hiện các chuyên đề nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khoa học và xã hội, sử dụng được các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo;

- Hiểu và vận dụng các kĩ năng xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm máy tính của hệ thống, ứng dụng hệ thống thông tin trong một tổ chức, biết cách xây dựng, quản trị các dự án phát triển hệ thống thông tin;

- Hiểu rõ và vận dụng các kĩ năng phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống mạng, các hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý của các tổ chức;

- Có khả năng hiểu các chuẩn công nghệ mới trong phát triển phần mềm cũng như khả năng quản lý các dự án phát triển phần mềm theo một số chuẩn hiện đại;

- Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính cho các cơ quan, doanh nghiệp, tiếp cận được các công nghệ mạng mới.

- Có khả năng tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập;

- Có kỹ năng tổ chức công việc và làm việc theo nhóm để giải quyết những vấn đề tổng hợp trong quá trình phát triển hệ thống thông tin quản lý;

- Có khả năng trình bày ý kiến của mình một cách thuyết phục, rõ ràng và dễ hiểu về các chủ đề kinh tế, xã hội, công nghệ, đặc biệt là các chủ đề về hệ thống thông tin quản lý;

- Có khả năng quản lý thời gian, nguồn lực, dự án và lãnh đạo nhóm thực hiện dự án, công việc;

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: sinh viên tốt nghiệp có trình độ TOEIC tối thiểu 350 điểm (hoặc tương đương), trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu. Ngoài ra, có kỹ năng cơ bản trong giao tiếp, đọc và hiểu các tài liệu chuyên môn hệ thống thông tin quản lý bằng tiếng Anh.

3. Chuẩn về thái độ

- Có phẩm chất chính trị, có thái độ tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà nước, có ý thức trách nhiệm công dân;

- Có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, giản dị, gương mẫu, có ý thức đoàn kết, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chống tham ô, lãng phí, có thái độ kính trọng, thương yêu và giúp đỡ đồng nghiệp.

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tôn trọng nội quy, quy chế của cơ quan và có tác phong công nghiệp;

- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học tập nâng cao trình độ.

- Có đạo đức, trách nhiệm và ý thức cộng đồng;

- Chân thành, độ lượng, có lòng trắc ẩn, tôn trọng luật pháp.