Nghiên cứu » Hội nghị, hội thảo, seminar
Hội nghị, hội thảo, seminar

 

 

STT

Tên Hội nghị, Hội thảo, Seminar

Ngày tổ chức

Đơn vị đồng tổ chức

9

Seminar “The Six Immutable Laws of Mobile Business”

10/04/2017

 

8

Workshop Current Research topics in Knowledge Management and Digital Strategy

13/03/2017

Department of Management and Marketing, Kemmy Business School, University of Limerick

7

Seminar Phương pháp giảng dạy Toán ứng dụng trong kinh tế

20/09/2016

27/09/2016

 

6

Chuyên đề/học thuật Phân tích và Dự báo Chuỗi thời gian

09-11/09/2016

Oxford Intellect

5

Chuyên đề/học thuật Phân tích dữ liệu với sự hỗ trợ của phần mềm STATA

29-31/08/2016

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kế toán - Tài chính, ĐH Kinh tế - Đại học Huế

4

Seminar Giới thiệu Chương trình đào tạo ngành Hệ thống Thông tin theo chuẩn quốc tế của ASM và AIS

29/07/2016

 

3

Hội thảo Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra chuyên ngành Thống kê Kinh doanh

29/07/2016

 

2

Seminar “Tool supported analysis of queueing systems”

24/08/2015

Department of Informatics Systems and Networks, Faculty of Informatics, University of Debrecen, Hungary

1

Hội nghị khoa học cấp Khoa năm 2014

25/06/2014