Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Chi bộ Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2020

 1. Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hương Bí thư

 2. Đ/c Phan Thị Thu Hương Phó Bí thư

 3. Đ/c Hoàng Triệu Huy Uỷ viên

 4. Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn Uỷ viên

 5. Đ/c Hồ Minh Toàn Uỷ viên


Hội đồng Khoa

Hội đồng Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế nhiệm kỳ 2014 -2019 được thành lập ngày 11/02/2015 theo quyết định số 182/QĐ-ĐHKT-TCHC của Hiệu trưởng nhà trường, bao gồm:

 1. TS. Hoàng Triệu Huy Trưởng Khoa HTTTKT

 2. TS. Phan Thu Hương Phó Trưởng Khoa HTTTKT, Trưởng Bộ

môn Thống kê

 1. ThS. Lê Viết Mẫn Phó Trưởng Khoa HTTTKT

 2. ThS. Ngô Sỹ Hùng Nguyên Trưởng Khoa HTTTKT, Trưởng Bộ

môn Toán Kinh tế

 1. TS. Nguyễn Thanh Tuấn Trưởng Bộ môn Tin học Kinh tế

 2. PGS. TS. Hoàng Hữu Hoà Giảng viên Bộ môn Thống kê, Nguyên Phó

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

 1. TS. Trương Tấn Quân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

 2. ThS. Nguyễn Thị Lệ Hương Bí thư Chi bộ Khoa HTTTKT

 3. ThS. Dương Thị Hải Phương Phó Trưởng Bộ môn Tin học Kinh tế

Ban chủ nhiệm Khoa

 1. TS. Hoàng Triệu Huy Trưởng Khoa

 2. TS. Phan Thu Hương Phó Trưởng Khoa

 3. ThS. Lê Viết Mẫn Phó Trưởng Khoa

Các bộ môn trực thuộc

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế được tổ chức thành 3 Bộ môn trực thuộc, bao gồm:

Bộ môn Thống kê

 1. TS. Phan Thị Thu Hương Trưởng Bộ môn

 2. ThS. Trần Thị Phước Hà Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Toán Kinh tế

 1. TS. Ngô Thời Nhân Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách bộ môn

Bộ môn Tin học Kinh tế

 1. TS. Nguyễn Thanh Tuấn Trưởng Bộ môn

 2. ThS. Dương Thị Hải Phương Phó Trưởng Bộ môn

Bộ phận Trợ lý và Thư ký Khoa

 1. Cô Nguyễn Thị Phương Thảo Thư ký Khoa

 2. Cô Phan Thị Kim Tuyến Trợ lý Giáo vụ

 3. Thầy Nguyễn Ngọc Nam Trợ lý Công tác sinh viên

Các tổ chức chính trị - xã hội

Công đoàn

 1. Thầy Mai Thanh Văn Chủ tịch

 2. Cô Dương Thị Hải Phương Phó Chủ tịch

 3. Cô Phan Thị Thu Hương Ủy viên

 4. Thầy Nguyễn Đình Hoa Cương Uỷ viên

 5. Cô Nguyễn Thị Phương Thảo Uỷ viên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 1. Thầy Hồ Minh Toàn Bí thư Liên Chi đoàn

 2. Thầy Nguyễn Ngọc Nam Bí thư Chi đoàn CB-GV