Giới thiệu
Lời chào từ Trưởng Khoa
Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, với đội ngũ giáo viên có trình độ, kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiện đại và chương trình đào tạo cử nhân ngành Hệ thống Thông tin Quản lý phù hợp, sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin trong mọi tổ chức.
Giới thiệu Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Hệ thống Thông tin Quản lý. Đồng thời, Khoa cũng đảm trách đào tạo các môn học thuộc chương trình cơ bản và cơ sở, cụ thể là các môn học về Thống kê, Toán kinh tế và Tin học Kinh tế cho tất cả các ngành học trong Trường và các trường thành viên Đại học Huế có liên quan.
Infographic
Góc nhìn tổng quan về Khoa và các ngành đào tạo được thể hiện qua InfoGraphic. Hy vọng, nó giúp ích được nhiều cho các bạn thí sinh Khu vực Miền trung có thể tìm hiểu, lựa chọn, quyết định theo đuổi một ngành đầy triển vọng.
Cơ cấu tổ chức
Phân công nghiệm vụ phụ trách các mảng công tác của đơn vị
Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa HTTTKT