Nghiên cứu » Công trình khoa học
Công trình khoa học

 

 1. Trương Tấn Quân, Phát triển các trung tâm logistics - Mô hình liên kết kinh tế Hiệu quả ở nước ta, Tạp chí thông tin và dự báo kinh tế- xã hội, 2016

 2. Trương Tấn Quân, Orientation of commercial agriculture at production activity level in North Central Coast of Vietnam: Comparison between main commercial agricultural products, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Kinh tế Việt nam Trong thời kỳ hội nhập, cơ hội và thách thức, Nhà Xuất bản Hồng Đức, 2016

 3. Trương Tấn Quân, Xu hướng tiêu dùng lương thực, thực phẩm: Một số gợi ý cho sự phát triển nền nông nghiệp thương mại ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Kinh tế Việt nam Trong thời kỳ hội nhập, cơ hội và thách thức, Nhà Xuất bản Hồng Đức, 2016

 4. Trương Tấn Quân, Tác động của TPP tới hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và dự báo, Bộ Kế Hoạch và đầu tư, 2016

 5. Trương Tấn Quân, Chuỗi cung tôm thẻ chân trắng tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Kinh tế và dự báo, Bộ Kế Hoạch và đầu tư, 2016

 6. Trương Tấn Quân, Lao động ngành Du lịch Thừa Thiên Huế trong thời kỳ hội nhập cộng đồng ASEAN, Hội thảo khoa học quốc tế: Kinh tế Việt nam Trong thời kỳ hội nhập, cơ hội và thách thức, 2016

 7. Hoang Trieu Huy, Michael Lyne, Nazmun Ratna, Peter Nuthall, Drivers of transaction costs affecting participation in the rental market for cropland in Vietnam, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 60, p. 476–492, 2016

 8. Hoàng Triệu Huy, Hiệu quả sản xuất của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp nông thôn ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 228 (II),tr. 67-75, 2016

 9. Hoàng Triệu Huy, Thị trường sản phẩm của các nghề và làng nghề ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 10 (461), 10/2016

 10. Hoàng Triệu Huy, The impact of transaction costs on efficiency and equity outcomes of the cropland rental market in Vietnam, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức", Tập 1, tr. 449-465, 2016

 11. Phan Thị Thu Hương, Đóng góp của ngành du lịch Thừa Thiên Huế thông qua tài khoản vệ tinh du lịch, Tạp chí Khoa học ĐH Huế, chuyên san Kinh tế và Phát triển, Tập 118, số 4, trang 105-114, 2016

 12. Phan Thị Thu Hương, Xây dựng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh tại Việt Nam hiện nay, Hội thảo khoa học quốc tế, “Phát triển du lịch bền vững: Vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo”, 2016

 13. Lê Thị Quỳnh Liên, Toward Modelling a Global Social Contract: Jean-Jacques Rousseau and John Locke, Japanese Journal of Political Science, Cambridge University Press, 2016

 14. Ngô Thời Nhân, Pontryagin Principles in Infinite Horizon in the
Presence of Asymptotical Constraints, Vietnam Journal of Mathematics, 2016

 15. Ngô Thời Nhân, Lightenings of Assumptions for Pontryagin Principles in
Infinite Horizon and Discrete Time, Journal of Optimization Theory and Applications, 2016

 16. Ngô Thời Nhân, Necessary conditions of Pareto optimality for multiobjective optimal control problems under constraints, Optimization, 2016

 17. Tien Thanh Nguyen, Thi Thu Thuy Nguyen, Xuan Cuong Pham, Alan Wee-ChungLiew, A novel combining classifier method based on Variational Inference, Pattern Recognition, Volume 49, Pages 198–212, 2016

 18. Hoàng Hữu Hoà, Hồ Minh Toàn, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên chuyên ngành thống kê đối với hoạt động đào tạo tại trường ĐH Kinh tế Huế, Hội thảo Quốc gia, Đổi mới đào tạo thống kê theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng, Khoa Thống kê, ĐH KTQD Hà nội, 2015

 19. Hoàng Hữu Hoà, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị tăng thêm (VA) và đề xuất giải pháp phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2015

 20. Hoàng Hữu Hoà, Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ MyTV ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2015

 21. Hoàng Hữu Hoà, Hiệu quả đầu tư sản xuất một số cây nông nghiệp dài ngày ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2015

 22. Trương Tấn Quân, Chuỗi cung sắn hàng hóa ở tỉnh Quảng Bình: Nghiên cứu trường hợp xã Phú Định và  Cự nẫm, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học  Đại học Huế, 2015

 23. Trương Tấn Quân, Hiệu quả và các nhân tố Ảnh hưởng đến sản xuất sắn hàng hóa ở tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học  Đại học Huế, 2015

 24. Trương Tấn Quân, Lao động và việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2000-2011, Tạp chí Khoa học  Đại học Huế, 2015

 25. Trương Tấn Quân, Cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phương pháp WISE, Kỷ yếu hội thảo quốc gia, 2015

 26. Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy, Bảo hiểm nông nghiệp bền vững: Lý thuyết và thực trạng triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 218, tr. 48-55, 2015

 27. Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy, Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm: Trường hợp AGRIBANK Bình Minh, Vĩnh Long,  Tạp chi Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 40 (2015), tr. 50-57, 2015

 28. Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy, Đánh giá tác động của chương trình thí điểm bảo hiểm nuôi tôm đến thu nhập của hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế, tr.87-100, 2015

 29. Hoang Trieu Huy, Bui Dung The, Awareness of Consumers and Their Willingness to Pay for Green Agricultural Products: The Case of VietGAP Dragon Fruit in Vietnam, The Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) Annual Conference, Ho Chi Minh City, 2015

 30. Nguyễn Thị Lệ Hương, Phan Thanh Hoàn, Phân tích năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Thành phố Huế, Chuyên san KTPT, Tạp chí Khoa học ĐH Huế, Tập 109, Số 10, 2015

 31. Nguyễn Thị Lệ Hương, Nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm du lịch Thành phố Huế, Tạp chí Giáo dục lý luận ,  Số CDD1, 2015

 32. Phan Thị Thu Hương, Đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Giáo dục Lý luận, Số 235, trang 80-81, 2015

 33. Phan Thị Thu Hương, Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng: Tiềm năng rộng mở, Tạp chí Con số và sự kiện, Số 09, 2015, trang 39-40, 2015

 34. Phan Thị Thu Hương, Thử nghiệm tính tài khoản vệ tinh du lịch tại Thừa Thiên Huế năm 2013, Hội thảo Khoa học Quốc gia, “Quản lý Nhà nước về di sản văn hóa và hình ảnh điểm đến du lịch tại các tỉnh miền Trung”, 2015

 35. Phan Thị Thu Hương, Thực trạng công tác thống kê du lịch ở cấp tỉnh, thành phố hiện nay, Hội thảo Khoa học Quốc gia, “Đổi mới đào tạo Thống kê theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng”, 2015

 36. Giang Nguyen, Difference in consumption patterns between migrant and urban households in Vietnam, Presented at the Vietnam Rural Urban Migration Conference, Hanoi, January 2015

 37. Nguyễn Thanh Tuấn, Nâng cao hiệu quả quản lý trường đại học: Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học - Đại học Huế, Tập: 101, Số: 2, Trang: 235-248, 2015

 38. Lê Thị Quỳnh Liên, Safety Design in the Age of Anthropocene – An Indispensable Component of Engineering Education, Transactions of  ISATE: A new Insight for Future Engineering and Educational Systems, 2015

 39. Lien Thi Quynh Le, Takashi Inoguchi, The Multipolarization of the Global Economy: A View from the Worldwide Airline Network Analysis, The Empirical Political Science Workshop, Tokyo, Japan, 2015

 40. Lien Thi Quynh Le, Practical and Effective Ways of Enhancing Understanding and Promoting Cooperation between ASEAN and Japan in 2015-2020, The Symposium of Youth in ASEAN and Japan: The Future of ASEAN and Japan from Youth’s Point of View, 2015

 41. Yoshiki Mikami, Lien Thi Quynh Le, Artifacts (Man-made-things) as Threats to Mankind from the Perspective of the Anthropocene, KAHAKU Meeting for the Study of the History of Technology, the Natural History and Museums in the Anthropocene, Tokyo, Japan , 2015

 42. Trần Thị Ngọc Trang, Lê Viết Mẫn, Nguyễn Minh Đức, Reactive Multi-agent Model for collaborative Filtering-based Recommender Systems, Journal of Science and Technology, The University of Da Nang, 2015

 43. Nguyễn Hữu Hoàng Thọ, Thua Thien Hue traditional handicraft businesses in the era of e-commerce, The 1st International Conference for young researchers in economics and business (ICYREB), Hanoi, Vietnam, Pages: 47-70, 2015

 44. Nguyen, Dinh Hoa Cuong, Ngamnij Arch-int, and Somjit Arch-int, SEMU: A Semantic Knowledge Management System of Musical Information, Entertainment Computing, Elsevier, 2015

 45. Nguyen, Dinh Hoa Cuong, Ngamnij Arch-int, and Somjit Arch-int, A Semantically Hybrid Framework of Personalizing News Recommendations, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 2015

 46. Nguyễn Thị Phương Thảo, Vận dụng mô hình tự hồi quy kết hợp trung bình trượt dự báo tốc độ lạm phát của Việt Nam năm 2015, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2015

 47. Hoàng Hữu Hoà, Nguyễn Mạnh Hùng, Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) đánh giá sự hài lòng của các nhà bán lẻ dịch vụ viễn thông đối với chi nhánh thông tin di động Quảng Trị, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2014

 48. Hoàng Hữu Hoà, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị tăng thêm (VA) và đề xuất giải pháp phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Huế, Tạp chí Khoá học Đại học Huế, 2014

 49. Trương Tấn Quân, Orientation of commercial agriculture at households in Provincial Quang Binh Upland Area: Case studies at Quang Thach, Trung Hoa and Hoa Son communes, Tạp chí Khoa học  Đại học Huế, 2014

 50. Trương Tấn Quân, 
Quá trình chuyển đổi từ nông nghiệp tự cung, tự cấp sang nông nghiệp hàng hóa: Khái niệm và phương pháp tiếp cận, Tạp chí Khoa học  Đại học Huế, 2014

 51. Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy, Phan Thị Ánh Nguyệt, Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm cây lúa của hộ trồng lúa ở tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tập 90, Số 2, p. 105-116, 2014

 52. Hoàng Triệu Huy, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của hộ sản xuất ở tỉnh Hậu Giang, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tập 90, Số 2, p. 93-103, 2014

 53. Phan Đình Khôi, Hoàng Triệu Huy, Trần Quốc Dương, Các nhân tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của hộ gia đình tại thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tập 90, Số 2, p.117-126, 2014

 54. Nguyễn Việt Anh, Lao động việc làm ở Việt nam giai đoạn 2010-2011, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2014

 55. Nguyen, Thi Minh Hieu, Nguyen, Thi Huong Giang Vu, Thi Minh Ngoc  Nguyen, Viet Duc, Does informal economy mitigate poverty and how does it work: The case of Vietnam, Presented at 3rd Mekong Economic Research Network Conference, Cambodia September, 2014

 56. Nguyen, Thi Minh Hieu Nguyen, Thi Huong Giang Vu, Thi Minh Ngoc  Nguyen, Viet Duc, Whether or not the informal economy as an engine for poverty alleviation in Vietnam, MPRA Working Paper, 2014

 57. Nguyễn Thanh Tuấn, Xây dựng mô hình hoạch định tài nguyên trường đại học cho các trường đại học công lập ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Tập: II, Số: 210, Trang: 70-78, 2014

 58. Dương Thị Hải Phương, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, Hội thảo khoa học: Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi, 2014

 59. Dung Quoc Ho, Yoshiki Mikami, Offsite Dose Assessment and Zone Planning for Ninh Thuan Nuclear Power Plant in Vietnam, International Journal of Environment and Pollution Research, 2014

 60. Dung Quoc Ho, Yoshiki Mikami, Simplified Wind Transport Model and Its Application, International Journal of Research in Environmental Science and Technology, 2014

 61. Dung Quoc Ho, Yoshiki Mikami, An Assessment of Radionuclide Transport in the Atmosphere – A Case Study of Hypothetical Reactor Accident in Ninh Thuan Province, Vietnam, Transactions on GIGAKU, GIGAKU Press, 2014

 62. Dung Quoc Ho, Yoshiki Mikami, Geospatial Risk Assessment of Nuclear Power Plant Accidents and It’s Implication to Area Zoning Plant and Emergency Plan – A Case of Ninh Thuan Nuclear Power Plant, Vietnam, The 3rd International GIGAKU Conference, Nagaoka University of Technology, Japan, 2014

 63. Lien Thi Quynh Le, Yoshiki Mikami, Takashi Inoguchi, Global Leadership and International Regime: Empirical Testing of Cooperation without Hegemony Paradigm on the Basis of 120 Multilateral Conventions Data Deposited to the United Nations System, Japanese Journal of Political Science, Cambridge University Press, 2014

 64. Lien Thi Quynh Le, Yoshiki Mikami, Meeting Global Challenges through International Science and Technology Cooperation - A Glance at United Nations’ Multilateral Treaties, International Journal of Scientific and Technology Research, 2014

 65. Lien Thi Quynh Le, Yoshiki Mikami, Takashi Inoguchi, Cooperation without Hegemony, Empowering Multilateral Institutions Conference, Tokyo, Japan, 2014

 66. Lien Thi Quynh Le, Yoshiki Mikami, Takashi Inoguchi, Empirical Testing of Cooperation without Hegemony Paradigm on the Basis of 120 Multilateral Conventions Data Deposited to the United Nation Systems, The Japan Association of International Relations Annual Convention 2014, Fukuoka, Japan, 2014

 67. Lien Thi Quynh Le, Yoshiki Mikami, Visualization of Global Support for Science and Technology Policy, The 3rd International GIGAKU Conference, Nagaoka, Japan, 2014

 68. Nguyen T. Quang, Doan T. Tuyen, Nguyen T. T. Thuy, Co-prolongations of a group extension, International Journal of Group Theory, ISSN (print): 2251-7650, ISSN (on-line): 2251-7669, Vol. 3 No. 1, pp. 57-64, 2014

 69. Tien Thanh Nguyen, Alan Wee-Chung Liew, Minh Toan Tran, Thi Thu Thuy Nguyen, and Mai Phuong Nguyen, Classifier  Fusion  Based  On  A  Novel  2-Stage  Model, International Conference on Machine Learning and Cybernetics 2014

 70. Tuan Son Nguyen, Tien Thanh Nguyen, Thi Thu Thuy Nguyen, and Anh Hai Nguyen, Application of Digital Technology in Ballistic Mortar for Determining the Power of High Explosives, International Conference on Systems and Informatics (ICSAI 2014), 2014

 71. Nguyen Thi Thu Thuy, Some Recent Techniques In Statistics, Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, 2014

 72. Hoang Trieu Huy, Michael Lyne, Nazmun Ratna, Peter Nuthall, Efficiency and Equity Impacts of the rental market for cropland in Vietnam and sources of transaction costs impeding the market, On-Farm Impacts of Environmental Policy, New Zealand Agricultural and Resource Economics Society, 2013

 73. Hieu Nguyen, Giang Nguyen, Ngoc Vu and Duc Nguyen, Does the informal economy reduce poverty in Vietnam? An investigation from quantile regression, Presented at The 6th Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM), 18th and 19th, June 2013

 74. Giang Nguyen, Ngoc Vu, Investigating Key Determinants of Export Performance in Vietnam, Journal of Science, Hue University, Vol. 78, No. 9, pp. 35 – 47, 2013

 75. Giang Nguyen, Nghien cuu cac nhan to tac dong den lao dong tre em o cac tinh Bac mien Trung Viet nam, Tap cho Khoa hoc Dai hoc Hue, tap  4, so 28, trang 12-21, 2013

 76. Nguyễn Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Hương Giang, Vũ Thị Minh Ngọc, Trương Tấn Quân, Does informal economy mitigate poverty and how does it work: The case of Vietnam, Báo cáo tại Mạng Nghiên Cứu khu vực Mê Kong ( Mekong Economic Research Network), 2013

 77. Dương Thị Hải Phương, A study on the rate of ICT integration in higher education: the case of Hue University, Tạp chí khoa học – Đại học Huế, 2013

 78. Lien Thi Quynh Le, Yoshimi Mikami, Analysis of International Commitment and Policy Attitude in Global Environment Issue, The 1st International Conference on Energy, Environment and Human Engineering (ICEEHE), Yangon, Myanmar, 2013

 79. Lien Thi Quynh Le, Yoshimi Mikami, Analysis of Global Commitment and Policy Attitude in Occupational Safety and Health Issues, The 2nd International GIGAKU Conference, Nagaoka, Japan, 2013

 80. Dung Quoc Ho, Yoshiki Mikami, Spatial Risk Map of Radionuclide - A Case Study of Hypothetical Reactor Accident in Ninh Thuan Province, Vietnam, The 1st International Conference on Energy Environment and Human Engineering, Yangon, Myanmar, 2013

 81. Dung Quoc Ho, Yoshiki Mikami, Estimating the Transport of Radioactive Materials Released to the Atmosphere - A Case Study of Hypothetical Reactor Accident in Ninh Thuan Province, Vietnam, The 10th National Nuclear Science and Technology Conference in Vietnam, Vietnam Atomic Energy Association, Vietnam, 2013

 82. Dung Quoc Ho, Yoshiki Mikami, An Assessment of Early Radionuclide Doses to Human - A Case Study of Hypothetical Reactor Accident in Ninh Thuan Province, Vietnam, The 2nd International GIGAKU Conference, Nagaoka University of Technology, Japan, 2013

 83. Hoàng Hữu Hoà, Tôn Anh Dũng, Vận dụng kết hợp phương pháp ma trận và chuyện gia hoạch định chiến lược kinh doanh xây lắp ở miền Trung của Tổng công ty Sông Hồng, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2012

 84. Hoàng Hữu Hoà, Trần Đình Lý, Mô hình sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu xoài cát Hào Lộc, Cái Bè, Tiền Giang, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2012

 85. Trương Tấn Quân, A commercial-based approach to sustainable livehoods: review and syntheses, Journal of Science, Hue University, 2012

 86. Trương Tấn Quân, Ảnh hưỡng của Chương trình 135 đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, Tạp chí Khoa học  Đại học Huế, 2012

 87. Trương Tấn Quân, Sinh kế của người dân ven biển xã Ngư Nam, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: Tiếp cận sinh kế dự trên thị trường và chuỗi cung, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2012

 88. Lien Thi Quynh Le, Katsuko T.Nakahira, Yoshiki Mikami, Analysis on the Impact of Government Policies towards Technological Innovation Using Evolutionary Game Theory, Game Theory Workshop 2012, Shizuoka, Japan, 2012

 89. Phan Thị Kim Tuyến, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ internet của Công ty Viễn Thông Thừa thiên Huế, Tạp chí Khoa học ĐH Huế, tập 72b, số 3 năm 2012

 90. Nguyễn Việt Anh, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các khách sạn 4 sao trên địa bàn Thừa thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2012

 91. Dương Thị Hải Phương, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế, Tạp chí khoa học – Đại học Huế, 2012

 92. Nguyễn Thanh Tuấn, Nghiên cứu kinh nghiệm ứng dụng mô hình ERP vào quản lý trường đại học của các nước trên thế giới và khả năng ứng dụng ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế "Đổi mới mô hình quản trị của các trường đại học khối kinh tế tại Việt Nam", trang: 169-177, 2012

 93. Trần Thái Hoà, Mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn – Tạp chí khoa học – Đại học Huế, 2012

 94. Nguyễn Hữu Hoàng Thọ, Các yếu tố tác động đến triển khai thành công hệ thống Hoạch định nguồn lực (ERP) tại việt nam: một áp dụng cải tiến các yếu tố của mô hình hệ thống thông tin thành công, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, 2012

 95. Trần Thị Khánh Linh, Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên Lào tại Trường Đại học Kinh tế Huế, Tạp chí |Khoa học ĐH Huế, tập 72b, số 3 năm 2012

 96. Trương Tấn Quân, Agricultural Value Chains and Commercial Transition in Quang Binh Province, Vietnam, III International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, 2011

 97. Lien Thi Quynh Le, Katsuko T.Nakahira, Yoshiki Mikami, Analyzing the Impact of Government Policies towards Product Innovation on Firms Using Evolutionary Game Theory, The 73rd National Convention of Information Processing Society of Japan, Tokyo, Japan, 2011

 98. Trần Thái Hoà, Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2011

 99. Nguyễn Thị Minh Hiếu, Sử dụng biến công cụ khắc phục vấn đề nội sinh trong phân tích lao động trẻ em ở miền Trung từ số liệu Điều Tra Mức Sống Hộ Gia Đình 2008 (VHLSS2008), Tạp chí Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Đà Nẵng, 2011

 100. Trương Tấn Quân, Sự thay đổi chuỗi cung sản phẩm lâm nghiệp và sinh kế Của người dân tộc ít người ở Thừa Thiên- Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2010

 101. Nguyễn Hữu Hoàng Thọ, ERP implementation success in Vietnam: a revised application of information system success model. The 2nd International Conference on Information, Integration and Innovation (ICIII), Yunlin, Taiwan, 2010

 102. Hoàng Triệu Huy, Early Warning System for Storm Management in the Coastal Commune of Hai An: Role of Information and Local Institutions, Technical Reports. EEPSEA, 2009

 103. Hoàng Triệu Huy, Agriculture Growth, Livelihood Diversification and Poverty in The Rural Central Vietnam, Research Reports. VERN-IDRC, 2009

 104. Hoàng Triệu Huy, Opportunities for Sustainable Financing in Bach Ma National Park and to Assess Some Possibilities for Livelihood Improvements within the Buffer Zone of the Park, Research Reports. WWF Vietnam, 2007