Hợp tác » Chương trình thực tập
Chương trình thực tập

I. Chương trình thực tập

Sinh viên Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý phải tham gia 2 đợt thực tập: Thực tập nghề nghiệp và Thực tập cuối khoá.

1. Thực tập nghề nghiệp

Với Thực tập nghề nghiệp, sinh viên thực tập trong 3 tuần (thực tập tập trung) hoặc 8 tuần (thực tập bán tập trung) nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn và tích luỹ kỹ năng nghề nghiệp thông qua các hoạt động:

 • Thực tập tại cơ sở thực tập và làm báo cáo chuyên đề thực tập

 • Tham gia các buổi giới thiệu, hướng dẫn về quy trình thực hiện chuyên đề thực tập, phương pháp nghiên cứu khoa học; các buổi trình bày, chia sẻ kinh nghiệm làm việc của các chuyên gia hoặc tham quan hoạt động của các cơ sở kinh tế, doanh nghiệp

Vào thời điểm thực tập, sinh viên chuyên ngành Tin học Kinh tế có kinh nghiệm về các vấn đề sau:

 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng các giải pháp kinh doanh nhỏ, sử dụng các mô hình cơ sở dữ liệu liên quan và Visual Studio

 • Kinh nghiệm Quản trị mạng với Linux và Hệ điều hành Windows, có được khi thực hiện trong phòng máy nhờ các kỹ thuật giả lập

 • Kĩ năng giao tiếp tốt giúp sinh viên hiểu được những yêu cầu trong kinh doanh

 • Nền tảng kiến thức về kinh doanh tốt, bao gồm quản trị, kế toán, marketing, luật và kinh tế

Vào thời điểm thực tập, sinh viên chuyên ngành Thống kê Kinh doanh có kinh nghiệm về các vấn đề sau:

 • Có kinh nghiệm xây dựng và tính toán hệ thống chỉ tiêu thống kê ở doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương và quốc gia

 • Có kỹ năng thiết kế nghiên cứu, xây dựng phương án điều tra và thực hiện thu thập dữ liệu theo các phương pháp khác nhau đối với các hiện tượng kinh tế - xã hội, nghiên cứu thị trường

 • Có kỹ năng tổng hợp, xử lý dữ liệu, phân tích, đánh giá, ra quyết định; sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê chuyên dụng

 • Nền tảng kiến thức về kinh doanh tốt, bao gồm quản trị, kế toán, marketing, luật và kinh tế

2. Thực tập cuối khoá

Với Thực tập cuối khoá, sinh viên thực tập trong 12 tuần nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn và tích luỹ kỹ năng nghề nghiệp thông qua các hoạt động:

 • Thực tập tại cơ sở thực tập và làm báo cáo khoá luận cuối khoá hoặc báo cáo chuyên đề cuối khoá

Vào thời điểm thực tập, sinh viên chuyên ngành Tin học Kinh tế có kinh nghiệm về các vấn đề dưới đây:

 • Có kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng các giải pháp kinh doanh, sử dụng các mô hình cơ sở dữ liệu liên quan

 • Có kĩ năng Phân tích và Thiết kế Hệ thống, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, từ phương pháp cấu trúc hệ thống đến phương pháp Rational và Agile, đã được áp dụng vào việc phát triển các ứng dụng kinh doanh phức tạp cho nhiều người dùng, được thiết kế trên nền .NET

 • Kinh nghiệm thực tế trong xây dựng các hệ thống phương pháp giao dịch phức tạp với nhiều người dùng, sử dụng C#, Visual Studio

 • Kinh nghiệm Quản trị mạng với Linux và Hệ điều hành Windows, có được khi thực hiện trong phòng máy nhờ các kỹ thuật giả lập

 • Kĩ năng giao tiếp tốt giúp sinh viên hiểu được những yêu cầu trong kinh doanh và chuyển những yêu cầu này thành giải pháp IT hiệu quả

 • Nền tảng kiến thức về kinh doanh tốt, bao gồm quản trị, kế toán, marketing, luật và kinh tế

Vào thời điểm thực tập, sinh viên chuyên ngành Thống kê Kinh doanh có kinh nghiệm về các vấn đề sau:

 • Có kinh nghiệm xây dựng và tính toán hệ thống chỉ tiêu thống kê ở doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương và quốc gia

 • Có kỹ năng thiết kế nghiên cứu, xây dựng phương án điều tra và thực hiện thu thập dữ liệu theo các phương pháp khác nhau đối với các hiện tượng kinh tế - xã hội, nghiên cứu thị trường

 • Có kỹ năng tổng hợp, xử lý dữ liệu, phân tích, đánh giá, ra quyết định; sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê chuyên dụng

 • Kỹ năng vận dụng tổng hợp các kiến thức, công cụ và phần mềm thống kê để mô tả, phân tích - dự đoán thống kê trong công tác chuyên môn tại các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp

 • Kỹ năng khai thác dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, hoạch định chính sách kinh tế xã hội và thực hiện các chức năng quản trị kinh doanh ở các cấp

 • Kỹ năng viết báo cáo phân tích thống kê

 • Khả năng đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng phân tích định lượng

 • Nền tảng kiến thức về kinh doanh tốt, bao gồm quản trị, kế toán, marketing, luật và kinh tế

Doanh nghiệp, tổ chức có thể tiếp nhận sinh viên thực tập theo từng chương trình riêng lẻ hoặc kết hợp cả hai chương trình thực tập để cho phép sinh viên thực tập tại doanh nghiệp, tổ chức với thời gian dài hơn.

II. Công việc trong thời gian thực tập

Công việc trong thời gian thực tập cần tương thích với chương trình học của Khoa nhằm đảm bảo sinh viên có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm nhất sau khi đi thực tập. Vui lòng tham khảo Chuẩn đầu ra để biết sinh viên cần học được kiến ​​thức và kỹ năng gì từ chương trình thực tập.

III. Đánh giá thực tập

Để tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức trong việc đào tạo sinh viên, Khoa khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức tham gia vào việc đánh giá thực tập cho sinh viên thông qua điểm đánh giá quá trình thực tập hoặc tham gia hội đồng chấm khoá luận cuối khoá của sinh viên.

IV. Điều kiện tham gia

Để tham gia các Chương trình thực tập của Khoa, doanh nghiệp, tổ chức phải đồng ý với những điều kiện sau:

 • Đảm bảo điều kiện làm việc thích hợp và theo tiêu chuẩn y tế và an toàn

 • Chỉ định một người giám sát công việc trực tiếp, người có thể hướng dẫn và phản hồi về hiệu quả công việc, cho từng vị trí thực tập

 • Cho phép Giảng viên hướng dẫn đến thăm sinh viên tại nơi làm việc ít nhất một lần trong kỳ thực tập của sinh viên

 • Cung cấp thông tin đánh giá sinh viên qua mẫu Phiếu đánh giá thực tập nghề nghiệp và Giấy nhận xét của cơ sở thực tập