Sinh viên » Thông tin thực tập
Quy định tạm thời về việc hướng dẫn, nội dung khoá luận, chuyền đề Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý
Ngày 09/01/2019
Quy định tạm thời về việc hướng dẫn, nội dung khoá luận, chuyền đề Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý
»
 
Hướng dẫn Thực tập nghề nghiệp
Ngày 10/08/2016
»
 
Mẫu giấy tờ cho Thực tập nghề nghiệp
Ngày 09/08/2016
»
 
Một số hướng dẫn bảo vệ khoá luận
Ngày 15/05/2016
»
 
Mẫu giấy tờ cho Thực tập cuối khoá
Ngày 04/04/2016
»