Giới thiệu » Ban chủ nhiệm Khoa
Phân công nghiệm vụ phụ trách các mảng công tác của đơn vị

 

Họ và tên

Phụ trách

Hoàng Triệu Huy

TS, Trưởng Khoa

Tel: 0234 36 92 888

Mobile: 0915 191 959

Email: hoangtrieuhuy@hce.edu.vn

Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị


Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:


 • Xây dựng chiến lược phát triển đơn vị

 • Công tác nhân sự và thi đua khen thưởng

 • Công tác đối nội - đối ngoại, hợp tác và phát triển đơn vị

 • Quản lý chương trình đào tạo và công tác đào tạo

 • Công tác nghiên cứu khoa học

 • Quản lý hành chính và tài chính của đơn vị

 • Trực tiếp phụ trách Bộ môn Toán Kinh tế

Các công tác khác do Ban giám hiệu phân công

Phan Thị Thu Hương

TS, Phó Trưởng Khoa

Mobile: 0914 114 835

Email: phanthuhuong@hce.edu.vn

Phụ trách các mảng công tác:


 • Công tác chính trị tư tưởng trong đơn vị

 • Quản lý chương trình đào tạo chuyên ngành Thống kê Kinh doanh

 • Quản lý công tác đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng

 • Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên

 • Công tác tổ chức các Hội thảo khoa học của Khoa

 • Quản lý cơ sở vật chất của đơn vị

 • Trực tiếp phụ trách Bộ môn Thống kê

Công tác khác:


 • Hỗ trợ Trưởng Khoa trong công tác quản lý hành chính và tài chính của đơn vị

 • Hỗ trợ Trưởng Khoa trong công tác đối ngoại và phát triển đơn vị

 • Các công việc khác do Trưởng Khoa giao/uỷ quyền

Lê Viết Mẫn

ThS, Phó Trưởng Khoa

Mobile: 0905 473 853

Email: lvman@hce.edu.vn

Phụ trách các mảng công tác:


 • Quản lý chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học Kinh tế

 • Công tác cố vấn học tập và công tác sinh viên

 • Quản lý hành chính của đơn vị

 • Công tác Đoàn TN - Hội SV

 • Trực tiếp phụ trách Bộ môn Tin học Kinh tế

 • Quản lý các kênh thông tin quảng bá của Khoa

Công tác khác:


 • Hỗ trợ Trưởng Khoa trong công tác đối ngoại và phát triển đơn vị

 • Các công việc khác do Trưởng Khoa giao/uỷ quyền