Đào tạo » Ngành Thống kê Kinh tế
Ngành Thống kê Kinh tế


Mã ngành: 7310107

Trình độ đào tạo: Đại học

Hình thức: Chính quy, học chế tín chỉ

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mã tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh);C15 (Toán, Văn, KHXH)

Chỉ tiêu: 50

 

 

* Mời xem Infographic về Khoa và các Ngành đào tạo.

** Mời tìm hiểu thêm về Chuẩn đầu ra Ngành Thống kê Kinh tế.

 

Ngành Thống kê Kinh tế đào tạo Cử nhân Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, kinh doanh và tiếp thị, có kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu.

 

Cử nhân Ngành Thống kê Kinh tế là những chuyên gia về kỹ thuật nghiên cứu và phân tích số liệu.

 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và tổ chức thực hiện các cuộc nghiên cứu. Tùy theo sở trường, cá tính và yêu cầu của công ty tuyển dụng, sinh viên có thể làm việc tại các bộ phận khác nhau như: dịch vụ khách hàng, thiết kế nghiên cứu, đo lường, xử lý dữ liệu (Data processing), phân tích dữ liệu (Data analysis), soạn thảo báo cáo…

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Ngành Thống kê Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; năng động, sáng tạo và khả năng tự lập nghiệp.

 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Ngành Thống kê kinh tế, sinh viên đạt được các kiến thức, kỹ năng và các giá trị giáo dục sau:

1. Chuẩn về kiến thức

Chuẩn về kiến thức bao gồm chuẩn đầu ra cho các khối kiến thức như sau:

a. Kiến thức giáo dục đại cương

- Nắm vững kiến thức về lý luận chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Có thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu khoa học và giải quyết các vấn đề thực tiễn;

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

 

b. Kiến thức chung trong lĩnh vực kinh tế  - quản lý

- Nắm vững kiến thức cơ sở của khối ngành kinh tế, quản lý và xã hội (kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô);

- Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế để tiếp thu kiến thức giáo dục khối ngành và ngành.

 

c. Khối kiến thức chung của ngành

Có kiến thức cập nhật về khối kiến thức của ngành như: lý thuyết thống kê 1, lý thuyết thống kê 2, tạo điều kiện tiếp thu tốt các kiến thức liên quan đến các môn học thuộc ngành và chuyên ngành.

 

d. Khối kiến thức chuyên ngành và bổ trợ

- Nắm vững kiến thức chuyên sâu về tổ chức hệ thống thông tin thống kê ở cấp độ doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương và quốc gia;

- Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp điều tra thống kê; thống kê mô tả và các công cụ tổng hợp và trình bày dữ liệu;

- Có kiến thức chuyên sâu về các công cụ và mô hình để phân tích - dự báo thống kê trong các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức và doanh nghiệp;

- Có kiến thức về phân tích kinh tế - xã hội nói chung và trong từng lĩnh vực nói riêng.

 

2. Chuẩn về kỹ năng

Chuẩn về kỹ năng bao gồm chuẩn đầu ra cho các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm như sau:

a. Kỹ năng cứng

- Kỹ năng xây dựng và tính toán hệ thống chỉ tiêu thống kê ở doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương và quốc gia;

- Kỹ năng thiết kế nghiên cứu, xây dựng phương án điều tra và thực hiện thu thập dữ liệu theo các phương pháp khác nhau đối với các hiện tượng kinh tế - xã hội, nghiên cứu thị trường;

- Kỹ năng tổng hợp, xử lý dữ liệu, phân tích, đánh giá, ra quyết định; sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê chuyên dụng;

- Kỹ năng vận dụng tổng hợp các kiến thức, công cụ và phần mềm thống kê để mô tả, phân tích - dự đoán thống kê trong công tác chuyên môn tại các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp;

- Kỹ năng khai thác dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, hoạch định chính sách kinh tế xã hội và thực hiện các chức năng quản trị kinh doanh ở các cấp;

- Kỹ năng viết báo cáo phân tích thống kê;

- Khả năng đặt vấn đề và giải quyết vấn đề bằng phân tích định lượng.

 

b. Kỹ năng mềm

- Có khả năng hoà nhập và thích ứng môi trường nghề nghiệp;

- Có khả năng nghiên cứu, lập luận, giao tiếp và xử lý tình huống, tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động phong trào cũng như các hoạt động xã hội;

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm: thích nghi với các môi trường làm việc theo nhóm;

- Có khả năng sử dụng tin học, ngoài ra, có thể sử dụng phần mềm tin học thuộc ngành đào tạo.

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ: đạt trình độ tiếng Anh tương đương B1 hoặc tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc tương đương A2 theo khung tham chiếu Châu Âu.

- Các kỹ năng mềm khác: có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ.

 

3. Chuẩn về thái độ

Chuẩn về thái độ bao gồm:

a. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Có phẩm chất chính trị, có thái độ tôn trọng và chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà nước, có ý thức trách nhiệm công dân;

- Có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, giản dị, gương mẫu, có ý thức đoàn kết, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chống tham ô, lãng phí, có thái độ kính trọng, thương yêu và giúp đỡ đồng nghiệp.

 

b. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tôn trọng nội quy, quy chế của cơ quan và có tác phong công nghiệp;

- Chủ động, sáng tạo và nhạy bén xử lý mọi tình huống, hình thành được thói quen làm việc có kế hoạch, thận trọng, tỷ mỷ, chuẩn xác, luôn bình tĩnh và tự tin;

- Biết phát huy dân chủ, tôn trọng tập thể, có tác phong sâu sát, chặt chẽ, thể hiện được tính quyết đoán trong công việc;

- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học tập nâng cao trình độ.

 

c. Phẩm chất đạo đức xã hội

- Có đạo đức, trách nhiệm và ý thức cộng đồng; tôn trọng pháp luật;

- Trung thực và có ý thức tổ chức kỷ luật lao động;

 

Vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Cử nhân Ngành Thống kê kinh tế có thể làm việc trong nhiều loại hình cơ quan, tổ chức khác nhau:

- Chuyên viên trong các cơ quan thuộc hệ thống thống kê Nhà nước, bộ ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội;

- Tại các bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu trong các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế;

- Các tổ chức tư vấn, nghiên cứu, phân tích trong nước và quốc tế;

- Các dự án, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế;

- Nghiên cứu viên trong các tổ chức tư vấn, viện, trung tâm nghiên cứu;

- Giảng viên trong các trường đại học, học viện đào tạo về kinh tế.

- Tham gia thành lập các tổ chức tư vấn, dịch vụ phân tích và xử lý dữ liệu.

 

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Đủ điều kiện tham gia đào tạo sau đại học trong và ngoài nước, trong lĩnh vực thống kê,  kinh tế học và quản trị kinh doanh;

- Thuận lợi để có thể học song song 2 chương trình.

Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên tích luỹ tối thiểu 122/155 tín chỉ, trong đó phần bắt buộc 96 tín chỉ và phần tự chọn tối thiểu 26 tín chỉ trong tổng số 59 tín chỉ tự chọn.