Sinh viên » Thông tin hỗ trợ sinh viên
Thông tin hỗ trợ sinh viên

Phân công nhiệm vụ các trợ lý

Họ và tên

Phụ trách

Cô Phan Thị Kim Tuyến

Trợ lý Giáo vụ

Mobile: 0982 170 878

Email: ptkimtuyen@yahoo.com

Nhiệm vụ chính:


  • Công tác giảng viên thỉnh giảng

  • Công tác khảo thí

  • Tổng hợp, thống kê lịch giảng dạy

  • Hỗ trợ các công tác của thực tập nghề nghiệp, thực tập cuối khoá

Các công tác khác do Ban chủ nhiệm Khoa phân công

Thầy Nguyễn Ngọc Nam

Trợ lý Công tác Sinh viên

Mobile: 0868 653 835

Email: nnnam@hce.edu.vn

Nhiệm vụ chính:


  • Hỗ trợ công tác quản lý đội ngũ Cố vấn học tập

  • Công tác học tập, rèn luyện của sinh viên

  • Công tác chính trị và hoạt động phong trào của sinh viên

Các công tác khác do Ban chủ nhiệm Khoa phân công

 

Cố vấn học tập


Lớp

Cố vấn học tập

Số điện thoại

Email

K48A THKT

Thầy

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ

0977 798 369

thonhh

@hce.edu.vn

K48B THKT

Thầy

Nguyễn Đình Hoa Cương

0918 954 468

ndhcuong @hce.edu.vn

K48 TKKD

Thầy

Hồ Minh Toàn

0915 841 595

hmtoan

@hce.edu.vn

K49A THKT

Thầy

Nguyễn Thanh Tuấn

0912 285 445

nttuan

@hce.edu.vn

K49B THKT

Thầy

Hồ Quốc Dũng

01227 333 296

hqdung

@hce.edu.vn

K49 TKKD

Nguyễn Thị Phương Thảo

0935 511 599

nguyenthiphuongthao

@hce.edu.vn

K50A THKT

Lê Thị Quỳnh Liên

0122 731 1550

ltqlien

@hce.edu.vn

K50B THKT

Thầy

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ

0977 798 369

thonhh

@hce.edu.vn

K50 TKKD

Nguyễn Thị Lệ Hương

0914 696 745

ntlhuong

@hce.edu.vn

K51

THKT

Thầy

Nguyễn Đình Hoa Cương

0918 954 468

ndhcuong @hce.edu.vn

K51

TKKD

Phan Thị Thu Hương

0914 114 835

phanthuhuong

@hce.edu.vn

K52

HTTTQL

Dương Thị Hải Phương

0984 370 808

dthaiphuong

@gmail.com

K52

TKKT

Thầy

Hồ Minh Toàn

0915 841 595

hmtoan

@hce.edu.vn

K53 HTTTQL

Thầy

Nguyễn Thanh Tuấn

0912 285 445

nttuan

@hce.edu.vn

K53 TKKT

Trần Thị Phước Hà

0919 394 345

ttpha

@hce.edu.vn

 

Giải đáp thắc mắc của các Phòng ban

 

Giải đáp thắc mắc của Phòng đào tạo Đại học về Đăng ký học, Tổ chức học tập và Kết quả học tập.

Giải đáp thắc mắc của Phòng Công tác Sinh viên.

 

Các biểu mẫu, quy trình cần thiết cho sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học

Bao gồm:

- Đề nghị không tính điểm học phần tự chọn

- Đơn xin rút lại học phần đã đăng ký

- Đơn xin thực tập lại tốt nghiệp

- Đơn xin thi tốt nghiệp

- Đơn xin xét tốt nghiệp

- Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp

- Đơn xin chuyển từ Khóa luận sang làm chuyên đề TTTN CK

- Đơn xin đăng ký thêm học phần

- Đơn xin học cải thiện điểm

- Đơn xin thi vắng thi học phần

- Đơn xin thi lại học phần

Phòng Công tác Sinh viên

Bao gồm:

- Vay vốn tín dụng học tập

- Xác nhận sinh viên

- Xét điểm rèn luyện

- Giấy giấy thiệu sinh viên

- Xét công nhận tốt nghiệp

- Hoãn xét tốt nghiệp

- Đăng ký học phần thay thế

- Giấy mượn phòng

- Cấp lại thẻ sinh viên

- Cấp lại bảng tên

- Giải quyết chế độ hộ nghèo, gia đình chính sách

- Thôi học, tạm ngừng học, chuyển trường

- Xác nhận sổ quản lý sinh viên nơi cư trú

- Xác nhận sổ ưu đãi giáo dục

Phòng Khảo thí - ĐBCLGD

Bao gồm:

- Đơn xin phúc khảo

- Giấy cam đoan

- Đơn xin phép nghỉ thi

Phòng KHCN - HTQT

Bao gồm:

- Các giấy tờ Đề tài NCKH cấp trường dành cho sinh viên