Đào tạo
Ngành Thống kê Kinh tế
Ngành Thống kê Kinh tế đào tạo Cử nhân Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, kinh doanh và tiếp thị, có kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu.
Cử nhân Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý
Theo học chương trình Cử nhân Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức thú vị và bổ ích về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; về hệ thống thông tin, thống kê và phân tích số liệu. Sinh viên sẽ nắm vững các kỹ năng từ xây dựng, quản trị dữ liệu đến chiến lược thương mại điện tử; từ cấu trúc hệ thống phần cứng máy tính đến lập trình phần mềm; từ giao diện trang web đến những ứng dụng đa phương tiện. Nhờ đó, các bạn có thể phát triển, quản lý và triển khai các giải pháp hệ thống thông tin hoặc đảm nhiệm các vị trí công việc quan trọng như chuyên gia phân tích dữ liệu, chuyên gia quản lý thông tin hay cố vấn hệ thống hoạch định nguồn lực kinh doanh.
Chương trình Chất lượng cao
Chương trình đào tạo Chất lượng cao Chuyên ngành Tin học Kinh tế - Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý bao gồm tổng số 163 tín chỉ, được xây dựng với yêu cầu cao hơn về trình độ, nội dung rộng hơn, đề cao tư duy sáng tạo, tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, nghiên cứu, kiến thức thực tế, năng lực làm việc nhóm, năng lực ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường công tác. Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú có trình độ chuyên môn cao và tiếng Anh tốt, có thể làm việc trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
Chuyên ngành Tin học Kinh tế
Chuyên ngành Tin học Kinh tế: Đào tạo cử nhân kinh tế ngành Hệ thống Thông tin Quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt.
Chuẩn đầu ra Chương trình Chất lượng cao Chuyên ngành Tin học Kinh tế
Chuẩn đầu ra Chương trình Chất lượng cao Chuyên ngành Tin học Kinh tế
Chuẩn đầu ra Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý - Chuyên ngành Tin học Kinh tế
Chuẩn đầu ra Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý - Chuyên ngành Tin học Kinh tế
Chuẩn đầu ra Ngành Thống kê Kinh tế
Chuẩn đầu ra Ngành Thống kê Kinh tế
Kế hoạch đào tạo - Ngành Thống kê Kinh tế
Kế hoạch đào tạo - Chuyên ngành Tin học Kinh tế - Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý
Kế hoạch đào tạo - Chuyên ngành Tin học Kinh tế - Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý